Яна Накова е дипломиран психолог.

Има завършена бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по „Социална и юридическа психология“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Започва професионалния си опит през 2009г. като консултант-психолог по телефона на „Националната телефонна линия за деца 116 111“ към ДАЗД, ръководена от Фондация „Асоциация Анимус“.

Работила е в ЦСРИ за лица с проблеми от аутистичния спектър в София като психолог.

Била е и част от екипа за отглеждане на деца в родителски кооператив „Заедно“ в кв. Бели брези.

От 2017г. развива частна практика и работи консултативно с деца и юноши с проблеми в развитието, емоционални и поведенчески проблеми, деца в риск(според Закон за закрила на детето), консултира семейства по въпроси, свързани с развитието, възпитанието и отглеждането на детето им.

От 2023г. е член на Българска асоциация за развитие на психомоториката.

Интересите й са насочени към:
  • Работа с деца с проблеми в развитието – генерализирани разстройства на развитието, когнитивни затруднения, обучителни трудности и пр.
  • Работа с деца и юноши с поведенчески проблеми, противообществени прояви
  • Работа с деца и юноши в риск
  • Консултиране на родители/настойници по въпроси, свързани с отглеждането и възпитанието на детето им
Допълнителни обучения и квалификации:
  • Удостоверение за използване на Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст (МСА)
  • Удостоверение за използване на Тест за училищна готовност
  • Удостоверение за завършено Училище по детска психопатология към Асоциация Българско Психоаналитично Пространство
  • В обучение по „Интегративна психомоторна терапия с деца“ към Българска асоциация за развитие на психомоториката, 2022г.-досега